O NAS | KONTAKT

ul. Fabryczna 1
15-482 Białystok
tel/fax. (085) 743-50-38
tel. (085) 743-52-67

sportbial@poczta.onet.pl

STATUT PODLASKIEJ FEDERACJI SPORTU W BIAŁYMSTOKU

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny

§ 1

Podlaska Federacja Sportu (PFS) jest związkiem sportowym o celach nie zarobkowych zrzeszającym podlaskie związki sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej oraz inne osoby prawne i jednostki organizacyjne, których celem jest działalność w zakresie kultury fizycznej.

§ 2

Terenem działania Podlaskiej Federacji Sportu jest obszar województwa podlaskiego, a siedzibą władz Miasto Białystok.

§ 3

Podlaska Federacja jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) i posiada osobowość prawną.

§ 4

Podlaska Federacja Sportu działa zgodnie z następującymi aktami prawnymi: - Prawo o stowarzyszeniach, - Ustawa o kulturze fizycznej, - Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, - Statut Podlaskiej Federacji Sportu w Białymstoku.

§ 5

Podlaska Federacja Sportu w ramach swojej statutowej działalności może współpracować z innymi organizacjami społecznymi i osobami prawnymi oraz być członkiem organizacji zajmujących się kulturą fizyczna w kraju i za granicą.

§ 6

Podlaska Federacja Sportu używa pieczęci i emblematu organizacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 7

Podlaska Federacja Sportu opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

§ 8

Celem Podlaskiej Federacji jest popularyzacja, rozwój i stałe podnoszenie poziomu sportowego poszczególnych dyscyplin w obszarze ich działania oraz zapewnienie obsługi administracyjno-finansowej jej członków dla realizacji zadań własnych i zleconych m.in. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, organy samorządu: wojewódzkiego, powiatowego i gminnego oraz przez inne stowarzyszenia, organizacje, instytucje pozarządowe itp.

§ 9

Celem Podlaskiej Federacji Sportu prowadzącej między innymi działalność pożytku publicznego jest: 1. Rozwój i popularyzacja sportu na terenie województwa podlaskiego. 2. Wykonywanie zadań wynikających z upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 3. Pomoc sportowcom w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 4. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży. 5. Promowanie porządku i bezpieczeństwa publicznego, szczególnie podczas imprez sportowych oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.

§ 10

Podlaska Federacja realizuje swoje cele w szczególności przez: 1. Opracowanie kierunków rozwoju sportu na terenie działania. 2. Opracowanie planów szkolenia i systemów zawodów. 3. Prowadzenie i organizowanie: a) szkolenia zawodników, b) szkolenia i doskonalenia instruktorów i trenerów oraz sędziów we współdziałaniu z odpowiednimi instytucjami i organizacjami c) kontaktów sportowych z organizacjami sportowymi w kraju i za granicą 4. Organizowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz kontaktów i współpracy międzynarodowej w zakresie promocji dyscyplin sportowych reprezentowanych przez swoich członków. 5. Organizowanie w sposób bezpośredni lub pośredni zawodów sportowych wojewódzkich, krajowych, międzynarodowych, międzypaństwowych, promocyjnych, pucharowych i innych. 6. Realizowanie poprzez swoje organy i członków zwyczajnych zadań zleconych w zakresie dyscyplin przez nich reprezentowanych. 7. Sprawowanie wszechstronnej opieki szkoleniowej i organizacyjnej nad członkami Podlaskiej Federacji Sportu. 8. Przygotowanie reprezentacji województwa podlaskiego do udziału w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym, ze szczególnym uwzględnieniem sportu dzieci i młodzieży, i innych zawodów rangi krajowej lub międzynarodowej. 9. Prowadzenie rejestracji wyników, statystyki i dokumentacji sportowej. 10. Nadzór nad właściwą gospodarką finansami przekazanymi na realizację zadań zleconych. 11. Prowadzenie biura i zapewnienie obsługi administracyjnej oraz finansowo-księgowej członków. 12. Podejmowanie innych działań oraz promowanie i organizowanie wolontariatu na rzecz własnych celów statutowych.

§ 11

Podlaska Federacja Sportu w Białymstoku nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 12

Członkowie Podlaskiej Federacji Sportu dzielą się na: 1. Zwyczajnych 2. Wspierających 3. Honorowych

§ 13

1. Członkami zwyczajnymi Podlaskiej Federacji Sportu są Związki Sportowe (OZS), stowarzyszenia kultury fizycznej oraz inne osoby prawne i jednostki organizacyjne, których celem jest działalność w zakresie kultury fizycznej prowadzące działalność statutową na obszarze województwa podlaskiego. Zasady przyjmowania w poczet członków zwyczajnych określa Zarząd PFS odrębną uchwałą. 2. Członkami wspierającymi mogą być inne osoby prawne i fizyczne uznające statut i deklarujące pomoc dla Podlaskiej Federacji Sportu. Formę i rodzaj wspierania Podlaskiej Federacji Sportu członkowie wspierający ustalą z Zarządem PFS. 3. Członkami honorowymi mogą być osoby zasłużone dla Podlaskiej Federacji Sportu, a godność tą nadaje Zarząd PFS podejmując w tej sprawie właściwą uchwałę. 4. Członków wspierających i honorowych przyjmuje Zarząd Podlaskiej Federacji Sportu na podstawie pisemnego wniosku wg zasad zatwierdzonych stosowną uchwałą.

§ 14

Członkowie zwyczajni Podlaskiej Federacji Sportu mają prawo do: 1. Brania udziału poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Delegatów. 2. Czynnego udziału w wyborach do władz Podlaskiej Federacji Sportu. 3. Zgłaszania wniosków i postulatów wobec władz Podlaskiej Federacji Sportu. 4. Wyrażania opinii o działalności Podlaskiej Federacji Sportu. 5. Korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Podlaskiej Federacji Sportu. 6. Uzyskiwania informacji o działalności i zamierzeniach Podlaskiej Federacji Sportu. 7. Pomocy szkoleniowej, organizacyjnej i finansowej ze strony Podlaskiej Federacji Sportu.

§ 15

Członkowie zwyczajni Podlaskiej Federacji Sportu są zobowiązani do: 1. Przestrzegania statutu, regulaminów, uchwał i postanowień Podlaskiej Federacji Sportu oraz innych aktów prawnych dotyczących funkcjonowania sportu i kultury fizycznej. 2. Udzielenia informacji w sprawach swojej działalności statutowej. 3. Aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportowego poszczególnych dyscyplin sportu. 4. Czynnego udziału w pracach Podlaskiej Federacji Sportu. 5. Opłacania rocznej składki członkowskiej na rzecz Podlaskiej Federacji Sportu w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.

§ 16

Członkostwo w Podlaskiej Federacji Sportu ustaje w przypadku: 1. Zgłoszenia do Zarządu na piśmie wystąpienia z Podlaskiej Federacji Sportu, po uprzednim uregulowaniu wzajemnych zobowiązań. 2. Rozwiązania okręgowego związku sportowego. 3. Wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu w przypadku istotnego naruszenia postanowień Statutu PFS. 4. Rozwiązania Podlaskiej Federacji Sportu lub jej likwidacji.

Rozdział IV

Władze Podlaskiej Federacji Sportu

§ 17

Władzami Podlaskiej Federacji są: 1. Walne Zebranie Delegatów 2. Zarząd 3. Komisja Rewizyjna

§ 18

1. Najwyższą władzą Podlaskiej Federacji jest Walne Zebranie Delegatów zwoływane przez Zarząd w terminach przewidzianych niniejszym statutem. 2. Prawo wyboru władz statutowych Podlaskiej Federacji Sportu przysługuje tylko delegatom reprezentujących mocą uchwał swoich prawnych członków zwyczajnych.

§ 19

Walne Zebrania Delegatów zwoływane są przez Zarząd dla załatwienia spraw związanych z działalnością Podlaskiej Federacji Sportu i dzielą się na: 1. Walne Sprawozdawczo-Wyborcze raz na cztery lata. 2. Sprawozdawcze nie rzadziej niż raz na dwa lata. 3. Nadzwyczajne Walne zwoływane w terminie 30 dni od chwili zgłoszenia odpowiedniego wniosku zgodnego z Statutem PFS.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów PFS należy: 1. Przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdania z działalności ustępującego Zarządu oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej. 2. Udzielenia na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi. 3. Uchwalanie kierunków działalności i założeń programowych Podlaskiej Federacji Sportu. 4. Podejmowanie uchwał o zmianach statutowych lub rozwiązania Podlaskiej Federacji Sportu. 5. Wybór Prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 6. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia sprawozdań finansowych oraz ustalanie wysokości składek członkowskich. 7. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu. 8. Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków Podlaskiej Federacji Sportu, Zarząd i Komisję Rewizyjną oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie. 9. Podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących uszczuplenia majątku Podlaskiej Federacji Sportu.

§ 21

1. Do kompetencji Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów należy rozpatrywanie spraw dla których zostało zwołane. 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów może być zwołane przez Zarząd na wniosek: a) do najmniej 30% członków Podlaskiej Federacji Sportu b) Komisji Rewizyjnej c) z inicjatywy Zarządu

§ 22

1. W Walnym Zebraniu Delegatów udział biorą: a) z głosem stanowiącym - delegaci członków zwyczajnych wg klucza ustalonego przez Zarząd Podlaskiej Federacji Sportu b) z głosem doradczym - członkowie ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej (jeżeli nie są delegatami) oraz przedstawiciele członków wspierających, honorowych i zaproszeni goście 2. O terminie i miejscu Walnego Zebrania Delegatów, Zarząd Podlaskiej Federacji zawiadamia swoich członków na 21 dni przed datą zebrania, a materiały przesyła delegatom najpóźniej na 7 dni przed terminem zebrania. 3. Obrady Walnego Zebrania odbywają się na podstawie regulaminu obrad opartego o niniejszy statut i zatwierdzonego przez delegatów na danym zebraniu. 4. Walne Zebranie Delegatów podejmuje uchwały w pierwszym terminie w głosowaniu jawnym lub tajnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy delegatów, zaś w drugim terminie bez względu na liczbę delegatów z wyjątkiem uchwał dotyczących zmian statutu i rozwiązania Podlaskiej Federacji Sportu, do podjęcia których wymagana jest większość 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów na Walnym Zebraniu Delegatów.

§ 23

Kadencja Władz Podlaskiej Federacji Sportu trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się przez Walne Zebranie Delegatów w głosowaniu tajnym.

§ 24

1. Działalnością Podlaskiej Federacji Sportu pomiędzy posiedzeniami Walnego Zebrania Delegatów kieruje Zarząd przy pomocy Biura. 2. Zarząd składa się z 9-13 członków, w tym Prezesa wybranego w odrębnym głosowaniu, 2 wiceprezesów i sekretarza wybranych na pierwszym posiedzeniu Zarządu spośród członków Zarządu. 3. Kandydatury do Zarządu zgłaszane są przez nowo wybranego Prezesa i delegatów. 4. W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji nie większej niż 1/3 wybranych członków Zarządu dopuszczalne jest dokooptowanie innych osób w liczbie nie większej niż 1/3 wybranych członków Zarządu. Jeżeli Prezes lub większa liczba osób rezygnuje z pracy w Zarządzie, Prezesa lub skład Zarządu wybiera Walne Zebranie Delegatów w wyborach uzupełniających na posiedzeniu nadzwyczajnym. 5. Zarząd pracuje na podstawie regulaminu przyjętego na swym pierwszym posiedzeniu. 6. Zarząd pełni swoje funkcje społecznie, z wyjątkiem urzędujących członków Zarządu.

§ 25

1. Do kompetencji Zarządu Podlaskiej Federacji Sportu należy: a) reprezentowanie Podlaskiej Federacji Sportu na zewnątrz oraz działanie w jej imieniu b) realizowanie zadań statutowych oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Delegatów PFS c) podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową d) zarządzanie majątkiem i funduszami Podlaskiej Federacji Sportu zgodnie z obowiązującymi przepisami e) uchwalanie planów działania i planów finansowych Podlaskiej Federacji Sportu f) efektywne gospodarowanie środkami finansowymi własnymi i przekazanymi na realizację zadań zleconych g) współdziałanie z okręgowymi związkami sportowymi, klubami i innymi stowarzyszenia kultury fizycznej h) zwoływanie Walnych Zebrań Delegatów i) zatrudnianie pracowników i nadzór nad pracą Biura j) rozpatrywanie spraw spornych w obrębie kompetencji statutowych lub na pisemny wniosek członków PFS. k) przyjmowanie i wykluczanie członków Podlaskiej Federacji Sportu 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał na wniosek Prezesa lub Wiceprezesa.

§ 26

Od uchwał Zarządu PFS przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebranie Delegatów w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały. Odwołanie składa się do Prezesa Podlaskiej Federacji Sportu.

§ 27

1. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi i Wiceprezesom działającym w zakresie uprawnień Zarządu wynikających z przepisów niniejszego statutu. 2. Prezes lub wiceprezesi winni składać informacje o podjętych działaniach i decyzjach na kolejnym posiedzeniu Zarządu.

§ 28

Zarząd może powoływać stałe lub doraźne komisje lub zespoły dla załatwiania określonych spraw problemowych.

§ 29

1. Organem wykonawczym Podlaskiej Federacji Sportu jest Biuro. 2. Biuro działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Zarząd. 3. Pracowników Biura zatrudnia i zwalnia Prezes PFS. 4. Urzędującego przedstawiciela Zarządu lub dyrektora Biura zatrudnia i zwalnia Zarząd PFS.

§ 30

1. Organem kontroli wewnętrznej Podlaskiej Federacji Sportu jest Komisja Rewizyjna, która składa się z 3-5 członków. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Pozostałe - ewentualnie wybrane osoby są członkami Komisji Rewizyjnej. 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swe funkcje społecznie oraz: a) nie mogą być członkami Zarządu PFS, ani nie pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. c) mogą otrzymać zwrot uzasadnionych kosztów z tytułu pełnienia funkcji wg przepisów regulujących zasady rozliczania delegacji służbowych. 3. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności Podlaskiej Federacji Sportu, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności działań. 4. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Delegatów sprawozdanie oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosku w sprawie udzielania Zarządowi absolutorium. 5. Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpienia do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości. 6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, wiceprzewodniczący lub upoważniony przez niego członek Komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu. 7. W przypadku ustąpienia członków Komisji Rewizyjnej dopuszczalne jest dokooptowanie innych osób w liczbie nie większej niż 1/3 wybranych członków Komisji Rewizyjnej. 8. Komisja Rewizyjna pracuje na podstawie regulaminu przyjętego na swym pierwszym posiedzeniu.

Rozdział V

Majątek i fundusze Podlaskiej Federacji Sportu

§ 31

1. Majątek Podlaskiej Federacji Sportu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 2. Na fundusze Podlaskiej Federacji Sportu składają się: a) dotacje na określone zadania, b) darowizny, c) składki roczne członków Podlaskiej Federacji d) odsetki bankowe z dochodów własnych. 3. Dochody uzyskane przez okręgowe związki sportowe (przez swych członków zwyczajnych) stanowią ich wyłączną własność. 4. Dochody PFS w całości przeznaczane są na działalność statutową

§ 32

Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Podlaskiej Federacji Sportu w Białymstoku wymagane jest zgodne współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym Prezesa lub jednego z Wiceprezesów.

§ 33

Zabrania się podejmowania decyzji wymienionych w § 32 w sprawie: 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem PFS w stosunku do członków władz i pracowników PFS oraz osób będących z nimi w związkach małżeńskich lub z tytułu pokrewieństwa i powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych "osobami bliskimi". 2. Przekazywania majątku na rzecz członków władz i pracowników PFS oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. 3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków władz i pracowników PFS oraz ich osób bliskich, chyba że służą bezpośrednio do realizacji statutowych celów Federacji albo jej członków. 4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie władz i pracownicy PFS oraz ich osób bliskich.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie się Podlaskiej Federacji Sportu

§ 34

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Podlaskiej Federacji Sportu podejmuje Walne Zebranie Delegatów większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby delegatów. 2. Uchwała o rozwiązaniu się Podlaskiej Federacji Sportu określi sposób likwidacji i cel na jaki zostanie przeznaczony majątek.

§ 35

Likwidator po zakończeniu swojej działalności składa Sądowi Rejestrowemu wniosek o wykreśleniu Podlaskiej Federacji Sportu z rejestru związków i stowarzyszeń kultury fizycznej.

§ 36

Statut wchodzi w życie z chwilą podjęcia.